Luonnonvarakeskus (Luke) on kartoittanut luonnonvara-alan ilmastoriskejä ja keinoja, joilla voi sopeutua ilmastonmuutokseen. Metsätaloudessa suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin metsätuhoihin.

Tärkeimmät toimenpidesuositukset metsätalouden ilmastoriskien vähentämiseksi:

1. Kansainvälinen taimikauppa tulisi lopettaa

Ilmastonmuutoksen ja kaukokulkeutuvien vierastautien ja -tuholaisten yhteisvaikutuksen aiheuttaman riskin pienentämiseksi tulisi kansainvälinen taimikauppa lopettaa sen vähäisen taloudellisen kokonaishyödyn mutta metsän terveydelle aiheuttaman suuren riskin vuoksi. Maanomistajia tulisi kannustaa käyttämään vain Suomessa tuotettuja taimia.

2. Käytössä olevien metsänhoito-ohjeiden noudattaminen

Sään ääri-ilmiöistä aiheutuvia riskejä sekä tauti- ja hyönteistuhoja voidaan hillitä noudattamalla käytössä olevia metsänhoito-ohjeita. Metsien uudistamisessa tulisi suosia kotimaisia lajeja ja välttää laajoja tasaikäisiä yhden puulajin metsiköitä. Lehtimetsien lisäämiseksi tulisi hirvieläinkantojen säätelyssä ottaa aiempaa paremmin huomioon riistalajikohtaiset ja alueelliset tilanteet, jotta metsiä voidaan kaikkialla uudistaa myös lehtipuille.

3. Tutkimukseen ja seurantaan tulee panostaa

Ajantasainen tieto metsien tilasta on edellytys tehokkaille metsänhoidollisille korjaustoimille. Metsäekosysteemin toiminnan ja terveydentilan monipuolinen tutkimus ja seuranta ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta muutokset todettaisiin varhaisessa vaiheessa. Metsäekosysteemiin vaikuttavien syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ovat edellytys sille, että riskeihin voidaan mukautua tarkoituksenmukaisesti mm. metsänhoidollisin keinoin.

4. Puunkorjuun sujuvuuden edellytyksistä ja alemman tieverkon kunnosta on pidettävä huolta

Tasaisen puunkorjuun ja kuljetusten takaamiseksi routakauden vähentyessä ja märkien kausien lisääntyessä tulee pitää huolta ja kunnostaa tieverkosto metsäteitä myöten ympärivuoden ajettavaksi. Puunkorjuun mahdollistamiseksi roudattomana aikana pehmeillä mailla tulee korjuukalustoa kehittää paremmin pehmeillä alustoilla toimivaksi ja toisaalta kehittää laskentamenetelmiä maaperän paikallisen kantavuuden ennustamiseksi toteutuneiden säiden ja sääennusteiden perusteella. Kantavuuden paikkatietoon perustuvien korjuureittien optimointijärjestelmien kehittämisellä voidaan vähentää maaperävaurioiden syntyä ja ohjata korjuu sopiviin kohteisiin säätilojen mukaan.

Lähde: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsat-ja-ilmastonmuutos/metsatalous-ja-ilmastonmuutos/