Terveydenhuollon sopeutuminen ja varautuminen

On todennäköistä, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan nykyistä merkittävämmin terveydenhuollon toimivuuteen ja toimintavarmuuteen myös Suomessa. Tässä on ensiarvoisen tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuolto varautuu ja sopeutuu muutoksiin ajoissa.

Tässä osiossa käydään läpi sitä, kuinka terveydenhuolto voi varautua ilmastonmuutokseen.

1. Huoltovarmuus

Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Huoltovarmuustoiminnan tavoitteena on varmistaa, että kansalaisille tärkeät perusasiat toimivat myös poikkeusoloissa: sähköä, lämpöä, polttoaineita, elintarvikkeita ja puhdasta juomavettä riittää, terveydenhuolto toimii, viestintäverkot toimivat ja päivittäislogistiikka sekä maksuliikenne pelaavat.

Huoltovarmuuden turvaaminen perustuu lakiin ja asetuksiin sekä valtioneuvoston päätökseen huoltovarmuuden tavoitteista.  

Lue lisää: Huoltovarmuus Suomessa

2. Terveydenhuollon sopeutuminen ja varautuminen

Ilmaston muuttumisella voi myös olla vaikutusta terveydenhuollon toimivuuteen ja toimintavarmuuteen. Esimerkiksi sään ääri-ilmiöt voivat tuoda mukanaan sähkökatkoksia, tulvia ja pitkiä hellejaksoja.

Suuri osa terveydenhuollon sopeutumis- ja varautumistoimista tapahtuu muiden sektoreiden toimesta -> sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on sopeutumistoimien tarpeen ja riskitietoisuuden herättäminen.

Terveydenhuollon toiminnan kannalta keskeisiä varautumistoimia poikkeusoloja varten ovat ruokahuolto, vesihuolto, jätehuolto, liikkumisväylät ja kuljetusvälineet, sähkö ja muu energia, internet ja muu digitaalinen infrastruktuuri.

Lue lisää: Miten terveydenhuollon Suomessa pitäisi varautua ilmastonmuutoksen seurauksiin

3. Terveydenhuollon toimintakyvyn varmistaminen

Ilmastonmuutoksella voi olla myönteisiäkin vaikutuksia. Erityisesti tulee kuitenkin kiinnittää huomiota sen ihmisille, luonnolle ja yhteiskunnan toiminnoille aiheuttamiin vahinkoihin.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vahinkoihin varaudutaan, jotta niitä pystytään mahdollisuuksien mukaan vähentämään ja hallitsemaan. Aktiivinen ilmastonmuutokseen sopeutuminen auttaa osaltaan pitämään yhteiskunnan toimivana ja turvallisena.

Terveydenhuolto on erittäin riippuvainen erilaisista korkeateknologisista tuotteista. Erityiskysymys on teknologian ja tarvikkeiden (esim. lääkkeet, rokotteet, laitteet) saatavuus. Tällä hetkellä näiden tuotteiden valmistus on keskittynyttä ja pääasiassa Suomen ulkopuolella tapahtuvaa.

Varautumisessa keskeisiä asioita:

-Muutosjoustavuus toimintaympäristön muutoksiin ja äkillisiin kriiseihin
-Uhkakuvien ennakointi
-Haavoittuvien ryhmien tunnistaminen
-Aktiivinen työskentely muiden hallinnonalojen kanssa
-Suojavaatteiden, lääkkeiden, rokotteiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus ja riittävyys

Varautumisen tulisi näkyä myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen suunnittelussa.