Ilmastonmuutos ja terveys

Tämä yritysten käyttöön tarkoitettu materiaali koostuu Ilmastonmuutos ja terveys (2 op) opintojakson aineistosta. Aineisto on jaettu neljälle (4) eri sivulle, joille pääset siirtymään alla olevista linkeistä tai sivun alalaidasta (Sivu 1, Sivu 2, Sivu 3 ja Sivu 4). Materiaali on tuotettu Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa (S22173) ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke ajalla 1.5.2020–30.4.2023.

  1. Ilmastonmuutos
  2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen
  3. Terveydenhuollon sopeutuminen ja varautuminen
  4. YK:n rooli terveysturvallisuudessa

1. Mistä ilmastonmuutoksessa on kyse?

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan pitkän aikavälin muutosta globaalissa ja paikallisessa ilmastossa. Nämä muutokset voivat esiintyä esimerkiksi lämpötilojen, tuulikuvioiden ja sateen muutoksina. Ilmastonmuutos aiheutuu useista eri tapahtumista kuten muun muassa maapallon rataan, mannerlaattojen liikkeisiin, auringon aktiivisuuteen, vulkaaniseen toimintaan, merien lämpömekanismeihin liittyvistä tapahtumista. Näiden lisäksi varsinkin viime aikoina ihmisen toiminta on ollut merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen kiihtymisessä.

Ihmisen toiminnasta johtuva ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia maailmanlaajuisia kriisejä. Ilmastonmuutoksella on kielteisiä vaikutuksia ihmisiin ja luontoon ja sen vaikutukset ovat nähtävissä jo nyt myös Suomessa. Onneksi meillä on kuitenkin mahdollisuus hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua sen vaikutuksiin.

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka vaikeuttaa miljoonien ihmisten elämää kaikkialla. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät joka puolella maailmaa, mutta erityisesti se näkyy rannikkokaupungeissa. (Ilmasto-opas 2021a.) Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötilat tulevat nousemaan ja sademäärät lisääntymään. Näiden lisäksi lumipeiteaika lyhenee ja routaa on vähemmän. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät myös Itämeren pinnan nousemisena ja jääpeitteen kutistumisena.

Lisätietoa ilmastonmuutoksesta:

Ilmastonmuutos ilmiönä – ilmasto-opas.fi

2. Miten ilmastomuutos vaikuttaa omaan elinympäristöömme?

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa Suomen sääilmiöihin. Suomessa ilmastonmuutos näkyy erityisesti talvien lämpötilojen kohoamisena ja onkin ennustettu, että Suomen lämpötila nousee tulevaisuudessa muuta maailmaa keskimääräisesti nopeammin. (Ilmasto-opas 2021b.) Ilmastonmuutoksen näkyvin ja tuntuvin ilmiö on entistä ennakoimaton sää, jota vauhdittaa nopeasti etenevä luontokato eli luonnon monimuotoisuuden hupeneminen. Sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet, myrskyt, uuvuttavat helteet ja pitkät kuivuusjaksot aiheuttavat mm. metsäpaloja, tulvia ja maanvyörymiä. Ne ovat kasvava uhka ihmisten arjen turvallisuudelle ja yhteiskunnan häiriöttömälle toiminnalle. Seuraukset näkyvät mm. vesipulana, tautien leviämisenä ja ruokahuollon heikentymisenä, ja jo nyt ilmastopakolaisuutena.

Osa muutoksista on jo havaittavissa. Pitkät kesähelteet, rajuilmat, äkilliset vesimäärät, tykkylumi jne. lisääntyvät myös Pohjois-Savossa. Tulevaisuudessa yhteiskunnan täytyykin varautua paremmin sään ääri-ilmiöihin, jotka voivat aiheuttaa monenlaista haittaa ja tuhoa. Esimerkiksi voimakas lumimyrsky voi aiheuttaa lukuisia tapahtumaketjuja, joiden keskinäisriippuvuudet aiheuttavat yllätyksiä niin viranomaisille kuin elinkeinoelämälle ja lopulta kansalaisille, kun tiet tukkeutuvat, sähköt katkeavat, ruokahuolto vaikeutuu ja terveyskeskukset ylikuormittuvat (ks. kuvio 1 seuraalla dialla).

lumimyrsky
Kuvio 1. Keskinäisriippuvuudet

Lisätietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Suomen ilmastoon ja elinympäristöön:

Ilmastonmuutos Suomessa

3. IPCC

IPCC on hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change), jonka tarkoituksena on tuottaa tieteellinen perusta ilmastopolitiikkaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten. IPCC on perustettu vuonna 1988 Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) ja YK:n ympäristöohjelma UNEP:n toimesta. Suomessa toimintaa koordinoi ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä, joka koostuu alan tutkijoista ja eri ministeriöiden edustajista.

IPCC valmistelee ilmastonmuutosraportteja tutkijaryhmissä, jotka keräävät ja arvioivat julkaistua tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja hillitsemismahdollisuuksista sekä siihen sopeutumisesta. IPCC ei tee varsinaisesti tutkimusta vaan siten se kokoaa ja analysoi yhteen jo olemassa olevaa tieteellistä tietoa ilmastonmuutokseen liittyen.

Katso Ilmatieteen laitoksen ja ympäristöministeriön järjestämä tiedotustilaisuus viimeisimmän IPCC:n ilmastonmuutosraportin keskeisistä tuloksista ja vaikutuksista Suomeen (Kesto 1 h 31 min): Ilmatieteen laitoksen ja ympäristöministeriön tiedotustilaisuus IPCC:n raportista | Yle Uutiset suora | TV | Areena | yle.fi