4. Yritysvastuu muutoksessa

Tässä osiossa kuvataan yritysvastuun muutokseen suoraan vaikuttavista tekijöistä ja annetaan vinkkejä, miten pääsee vastuullisuusraportoinnin alkuun.

Osion aiheet:

  • Kestävä rahoitus
  • EU-taksonomia
  • Vihreä siirtymä
  • Kestävyysraportointi osana vastuullisuustyötä

Euroopan Komissio laajentaa ja selkeyttää vastuullisuusraportointivelvoitteita. Tavoitteena on liittää vastuullisuus osaksi talousraportointia erityisesti ihmisoikeuksien, ympäristön, monimuotoisuuden ja korruption osalta.

Vuodesta 2023 lähtien EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) edellyttää kaikkia yli 250 henkilön yrityksiä sekä kaikkia listattuja yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta uuden EU:n vastuullisuusraportoinnin standardin mukaisesti.

CSRD on osa EU:n kestävän rahoituksen ohjelmaa, joka sisältää EU-taksonomian eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän. Sen tarkoituksena on ohjata rahaa ympäristön kannalta kestäviin hankkeisiin. Yritysten kannalta vaikutus näkyy rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa.

Kestävyysraportointi tulee todennäköisesti ulottumaan alihankintaverkostoihin, arvoverkkoihin ja toimitusketjuihin, joten myös pk-yritysten kannattaa varautua muutokseen.

Lue lisää: Euroopan komission ehdotus direktiiviksi yritysten kestävyysraportoinnista

Näkökulma: Meillä on kiire vihreään siirtymään -blogi

1. Kestävä rahoitus

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä muutoksia siihen, miten julkinen ja yksityinen sektori kohdentavat investointejaan. Useat kansalliset ja kansainväliset aloitteet pyrkivät tukemaan finanssialan murrosta ja edistämään rahoituksen kokonaisvaltaista suuntaamista kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. EU on osoittanut johtajuutta ja samanaikaisesti useat maat ovat laatineet kansallisia strategioita ja ohjelmia kestävän rahoituksen systemaattiseksi edistämiseksi.

EU:n kestävän rahoituksen toimet rakentuvat kolmelle pilarille: 1) EU:n kestävän rahoituksen taksonomialle, jolla luodaan luotettava tieteeseen perustuva määritelmä kestäville sijoituskohteille, 2) läpinäkyvyyden parantamiselle ja kattaville tiedonantovelvoitteille ja yritysten kestävyysraportointia koskevalle lainsäädännälle sekä 3) erilaisille rahoitustyökaluille, joilla edistettäisiin kestävien tuotteiden kehitystä ja ehkäistäisiin viherpesua.

Lue lisää:

Suomen kestävän kehityksen rahoitusekosysteemi

Finanssivalvonnan Kestävä rahoitus -webinaarin esitysmateriaali 29.9.2021

2. EU-taksonomia

Taksonomia-asetus on osa laajempaa EU:n kestävän rahoituksen pakettia. Taksonomialla pyritään määrittelemään yhdenmukaiset ja tieteeseen pohjautuvat sijoituskohteiden ympäristöllisen kestävyyden arviointikriteerit.

Taksonomia tulee voimaan osa kerrallaan. Vuoden 2022 alusta voimaan tuli kriteeristö koskien ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä siihen sopeutumista valituilla toimialoilla.  Vuonna 2023 kriteeristö laajenee taksonomian neljään ympäristötavoitteeseen.

Lue lisää:

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

EU-taksonomia – minne vihreä raha virtaa? Webinaari 15.11.2021

Mikä ihmeen EU-taksonomia?  

3. Vihreä siirtymä

Euroopan komission käynnistämä vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal on laaja ja kunnianhimoinen toimenpidepaketti. Sen avulla EU tähtää siihen, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä – ensimmäisenä maanosana. Tavoitteena on vähentää huomattavasti päästöjä, investoida huippututkimukseen ja innovaatioihin sekä säilyttää Euroopan luonnonympäristö.

Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen ovat perustavanlaatuinen uhka Euroopalle ja koko maailmalle. Haasteita on paljon, ja niihin pyritään vastaamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa 1) vuoteen 2050 mennessä ei enää aiheuteta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä, 2) talouskasvu on erotettu resurssien käytöstä ja 3) ei jätetä ketään ihmistä eikä mitään aluetta jälkeen muista.

Lue lisää:

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Suomen Vihreä siirtymä – elpymis- ja palautumissuunnitelma  

4. Kestävyysraportointi osana vastuullisuustyötä

Kestävän kehityksen tavoitteista globaalissa toimintaohjelmassa Agenda 2030 on tullut viitekehys, jota vasten yritykset ja muut organisaatiot peilaavat omaa vastuullisuuttaan.

Vastuullisuusraportointi on vastuullisuustyön näkyvä osa. Ollakseen vaikuttavaa vastuullisuustyön on oltava kaiken toiminnan strateginen lähtökohta.

Vastuullinen organisaatio ymmärtää miten edistetään kestävän kehityksen tavoitteita ja miten vähennetään ilmastoon ja luontoon liittyviä haittavaikutuksia. Se voi myös tarkoittaa oman toimialan ja sidosryhmien haastamista kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Vinkkejä kestävyysraportointiin:

Polkuja tavoitteelliseen kestävyysraportointiin – Sitran opit Agenda 2030 -tavoitteiston hyödyntämisestä
Finanssiala parantaa ilmastotyönsä läpinäkyvyyttä – raportointimalli