6. Viesti vastuullisuudesta

Tässä osiossa perehdytetään siihen, miten eri tavoin vastuullisuudesta voi viestiä ja miten vastuullisuusviestintää voi kehittää. Osion aiheet:

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Vastuullisuusviestintä

Vinkkejä vastuullisuusviestintään

Läpinäkyvyyden vaatimus yrityksille on voimakkaassa kasvussa; kuluttajat vaativat vastuullisuutta entistä enemmän ja vastuullisesti toimivia yrityksiä arvostetaan kumppaneina. Tämä on johtanut siihen, että vastuullisuustyö kiinnostaa yrityksiä kaikilla toimialoilla. Vastuullisuudesta viestiminen on tärkeää niin asiakkaille, sidosryhmille, omistajille kuin yrityksen henkilökunnalle.

Erityisesti nuoret ovat erittäin kiinnostuneita ja tietoisia yritysten toiminnan vaikutuksista luontokatoon ja ilmastonmuutokseen sekä luonnonvarojen ylikulutukseen. On olemassa nopeasti laajeneva asiakaskunta, jolle tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus on yksi tärkeimmistä kriteereistä ostopäätöstä tehdessä.

Mitä strategisempaa yritysten vastuullisuustyöstä tulee, sitä tärkeämpää on viestinnän merkitys. Kestävää kehitystä toteuttavat teot ansaitsevat näkyvyyttä, aidon vastuullisuusviestinnän on perustuttava faktaan. Aidolla vastuullisuudella vältetään viherpesun vaarat. Viherpesu on pinnallista ympäristöystävällisyyttä, joka ei ulotu mainontaa tai retoriikkaa syvemmälle.

Kestävyys- tai vastuullisuusraportointi lisääntyvät yrityksissä ja se mahdollistaa entistä laajemman ja syvällisemmän sekä uskottavan vastuullisuusviestinnän.


1. Kestävän kehityksen yhteiskuntasopimus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa. Yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteisymmärrys muutoksen välttämättömyydestä on sitoumuksen perusta.

Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Yhteiskuntasitoumus on Kestävän kehityksen toimikunnan tulkinta siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa. Käytännön toimet määrittävät kestävän kehityksen sisällön.

Yhteiskuntasitoumus rakentuu kahdeksasta tavoitteesta, jotka ovat yhdenvertaiset mahdollisuuden hyvinvointiin, vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, työtä kestävästi, kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, hiilineutraali yhteiskunta, resurssiviisas talous, luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat sekä luontoa kunnioittava päätöksenteko.

Tee Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

2. Vastuullinen viestintä

ProComma Academic 2021 käsittelee vastuullista viestintää. Organisaatioiden vastuullisuuteen liittyviä ilmiötä nousee jatkuvasti esiin paitsi julkisessa keskustelussa myös niiden jokapäiväisessä toiminnassa. Näihin ilmiöihin pureutuminen edellyttää käsitystä vastuullisuusviestinnästä, joka ei rajaudu pelkästään neutraaliin tiedonvälitykseen tai yksioikoiseen viestinnän kritiikkiin tekoja kiillottavana puheena. Vastuullinen viestintä -kirjan tarkoituksena on avata erilaisia lähestymistapoja, jotka monipuolistavat ymmärrystä vastuullisuusviestinnästä.

Kirja sisältää mm. seuraavia artikkeleita:

  • YRITYSAKTIVISMI – KANTAAOTTAVA JA KAHTIAJAKAVA VASTUULLISUUSVIESTINTÄ
  • SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS KESTÄVÄN LIIKETOIMINNANMAHDOLLISTAJANA
  • VASTUULLISUUSRAPORTOINNIN MONET ROOLIT
  • VASTUULLISUUSKYSYMYKSET SIJOITTAJAVIESTINNÄSSÄ

Lue PROCOMMA ACADEMIC 2021 – Vastuullinen viestintä

3. Vinkkejä vastuullisuusviestintään

Visit Finland ja Business Finland ovat tuottaneet kaksi opasta yritysten ja alueiden vastuullisuuden kehittämiseen: Vinkkejä vastuullisuusviestintään ja Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään. Vinkeistä poimit tuotteisiisi liittyviä argumentteja, joita voit hyödyntää omassa markkinoinnissa ja viestinnässäsi. Toisesta löytyy käytännön työkaluja vastuulliseen yritystoimintaan, kuten vastuullisen yrityksen suunnitelma, vastuullisen yrityksen sitoumus ja markkinointiviestinnän suunnitelma.

Molemmat oppaat on tehty matkailutoimijoille mutta sopivat soveltaen eri toimialoille. Matkailuala on tehnyt vuosia hyvää työtä kestävän matkailun eteen. Haasteena on ollut se, että toimista ei ole kerrottu kovinkaan tehokkaasti asiakkaille ja sidosryhmille. Viestinnän voi aloittaa parilla konkreettisella omaa asiakaskuntaa kiinnostavalla aiheella, jotka viestivät organisaation arvoista. On ensisijaisen tärkeää, että viestintä tehdään rehellisesti; kerro konkreettisista toimenpiteistä, ja ole avoin tulevaisuuden suunnitelmien kanssa mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.

Hyödynnä Vinkkejä vastuullisuusviestintään – Käsikirja matkailuyrittäjille markkinoinnin ja viestinnän tueksi Käytä Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään