5. Tulevaisuustaidot ja ennakointikyvyt

Tässä osiossa kuvataan tulevaisuustyön eri tapoja sekä tarjoillaan työkaluja ja oppaita tulevaisuuden kuvitteluun ja ennakointiin.

Osion aiheet:

  • Tulevaisuusajattelu ja muutoskyky
  • Megatrendit
  • Heikot signaalit
  • Ennakointi

Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuden näkymiä. Myös monet muut yhteiskunnalliset, teknologiset, taloudelliset, ympäristölliset ja poliittiset muutokset vaikuttavat toimintaympäristöömme. Yritysten on varauduttava tulevaisuuteen ja sen tuomaan epävarmuuteen. Tulevaisuus- ja ennakointityö luo yhteistä ymmärrystä muutoksista päätöksenteon tueksi.

Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista. Ennakointityössä hahmotetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä haasteita. Vastuullisuustyö on aktiivista tulevaisuustyötä, jolla vaikutamme itse tulevaisuuteen. Megatrendien ymmärtäminen ja heikkojen signaalien havaitseminen helpottavat tulevaisuuden luomista.

Näkökulma: Kriisitietoisuudesta-blogi

1. Tulevaisuusajattelu ja muutoskyky

Muutoskyky on tulevaisuuden ratkaiseva taito. Maapallon kantokyvyn rajat ovat tulossa vastaan. Toimintaympäristön muuttuessa yritystenkin on kyettävä loikkaamaan uuteen aikaan. Se tarkoittaa, että jokaisen yrityksen on kyettävä varautumaan ja sopeutumaan muutoksiin, jotka voivat olla yllättäviäkin; mitä sellaista voi tapahtua, jota emme nyt edes osaa kuvitella?

On opittava tunnistamaan muutoskykyyn liittyviä näkökulmia ja ilmiöitä sekä oivaltamaan, miksi yrityksen muutoskyvyn vahvistaminen on tärkeätä. Vastuullisuuden toteuttaminen on helpompaa kun pystyy vastaamaan kysymyksiin 1) Mistä muutoskyky muodostuu?, 2) Millaisia taitoja ja kykyjä muutoskyky sisältää? ja 3) Miksi meidän on tärkeää keskittyä muutoskykyyn juuri nyt?

Lue lisää:

Tulevaisuuden tekijän työkalupakki

Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmän julkistustilaisuus (video)

Näkymiä muutoskykyyn -verkkokurssi  

2. Megatrendit 

Megatrendit ovat muuttuvia, globaaleja voimia, jotka määrittelevät tulevaisuuden maailman niiden kauaskantoisilla vaikutuksilla yrityksiin, yhteiskuntaan, talouteen, kulttuureihin ja ihmisten arkeen. Näin maailmanlaajuiset muutokset muokkaavat pitkällä aikavälillä toimintaympäristömme. Megatrendit eivät ole yllättäviä, ne ovat tuttuja asioita, muutoksia, jotka tapahtuvat jo nyt ja lähitulevaisuudessa.

Megatrendit huomioidaan vastuullisuustyön painopisteissä. Yrityksen strategian ja vastuullisen liiketoiminnan kautta luodaan tulevaisuutta vastaamalla megatrendien tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vastuullisuustyössä etsitään vastauksia kysymyksiin mitkä kehityskulut vaikuttavat voimakkaimmin tulevaisuuteemme ja minkälaisia jännitteitä eri megatrendien välillä on?

Lue lisää:

Korona kirjoittaa tulevaisuutta uusiksi – miten käy megatrendien?

Koronan vaikutukset megatrendien valossa (video)  

3. Heikot signaalit

Tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuutta. Megatrendeihin keskittyvässä tulevaisuuskuvassa riskinä on, että kehityssuunnista muodostuu liiankin suuri yksimielisyys. Heikot signaalit nostavat esiin yllättäviä mutta mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja. Heikkoja signaaleja tunnistamalla tuodaan esille tulevaisuusoletuksia, joilla voidaan haastaa käsityksiä tulevaisuuksista.

Heikko signaali on tapahtuma tai ilmiö, jota voidaan pitää ensimmäisenä ilmauksena muutoksesta. Tavallisin määritys sanoo, että se on ilmiö, jonka tapahtumisen todennäköisyys on matala, mutta jos se tapahtuu, sen seurausvaikutukset ovat suuret.

Heikot signaalit ovat osa ennakointia. Parhaimmillaan heikot signaalit ovat, kun niitä käyttää yhdessä trendien ja tulevaisuuskuvien kanssa.

Lue lisää:

Sitra – Heikot signaalit 2022 – Tarinoita tulevaisuuksista

Sitra – Heikot Signaalit 2022 -julkistustilaisuus (video)  

4. Ennakointi

Ennakoinnin avulla on selvitettävissä miltä yrityksen toimintaympäristön muutokset näyttävät kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. Ennakoinnin avulla työstetään mitkä ovat kestävyyshaasteet ja tarpeet ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista erilaisissa tulevaisuuskuvissa.

Yrityksen ennakointiprosessin tuloksia ja analyysejä hyödynnetään strategisessa vastuullisuustyössä. Tutkimusten mukaan isolla osalla yrityksistä onkin jo kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita strategiassaan. Ennakointi toimii olemassa olevien käsitysten haastajana ja erilaisten vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohdinnassa ja auttaa näin tekemään strategioista entistä vaikuttavampia kun kohdataan yllättäviä muutoksia kuten yhteiskunnan häiriötilanteita ja jopa poikkeusolosuhteita.

Lue lisää:

FIBS-tutkimus: Yritykset todella heränneet ilmastonmuutokseen

Kuntaliiton ennakointiopas Signaaleista tulevaisuustarinoihin -käsikirja